İnşaat Mühendisliği


Barınma ve iş amaçlı konut yapımı, yüksek katlı binalar, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, tüneller, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanlarının planlanması, yapımı, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, metro ve hafif raylı taşım sistemleri içeren toplu taşıma alt yapıları, yer altı ve deniz altı tüp geçitleri, zemin etüd ve ıslahları, sayılan tüm yapılarda kullanılan malzemelerin, incelenmesi, imalatı; büyük çaptaki projelerin planlanması ve ekonomik etüdleri İnşaat Mühendisliğinin ilgi alanlarına giren en önemli konulardır.Bugün İTÜ İnşaat Mühendisliği asırlardır üzerine aldığı kaliteli İnşaat Mühendisleri yetiştirme misyonunu başarıyla yerine getirmekte, çağın koşullarına uygun olarak eğitim sistemini geçmişten gelen büyük bilgi birikimiyle sürekli olarak geliştirmekte ve yeni yüzyılın gereklerine cevap verecek yapısal dönüşümleri gerçekleştirmektedir.


Geomatik Mühendisliği

Geomatik Mühendisliği bölümümüz, uzun zamandır, dünyanın gelişmiş üniversitelerinin eşdeğer programlarının değişim sürecini izlemekte ve ders programları ile içerik yenileme çalışmaları yapmaktadır. Geomatik mühendisliği bilgi çağının önemli bir iş alanını oluşturmaktadır.

Yer yüzünün kendisi ve üzerindeki yapı, nesne ve olayların konumlarına ilişkin bilgiler coğrafi bilgi ya da mekansal bilgi olarak adlandırılır. Söz konusu konum bilgilerine yer yuvarının geometrik ve fiziksel parametrelerinden türetilmiş iki veya üç boyutlu koordinat sistemleri dayanak oluşturur. Bir harita veya plan da bir mekansal bilgi iletim aracı olarak görülebilir. Geleneksel, Jeodezi, Fotogrametri, Ölçme, Kartografya ve Uzaktan Algılama konuları ile birlikte, mekansal/coğrafi bilgi elde edildikten sonra, analizi, izlenmesi, görselleştirilmesi, iletilmesi, saklanması, yönetimi, kalite güvencesi ile bu bilgilerden yeni bilgiler üretilmesi süreçleri izler. Bir sistem kavramına dayanması gereken bu sürecin bilim, teknoloji ve uygulamalar bütünü GEOMATİK olarak tanımlanır.


Çevre Mühendisliği

Çevre biyoteknolojisi, endüstriyel kirlenme kontrolü, havza yönetimi, ekolojik modelleme, su kaynakları, su temini ve arıtımı, atıksu arıtma ve uzaklaştırma, ileri arıtma teknolojileri, katı atık ve çamurların yönetimi, zararlı atık yönetimi, hava kalitesi izleme ve modelleme, hava kirliliği kontrolü, baca gazı arıtma sistemleri, gürültü kirliliği ve kontrolü, çevre etki değerlendirilmesi, toprak ıslahı, çevre yönetimi ve planlaması, çevre mevzuatı geliştirme, risk analizi ve değerlendirilmesi Çevre Mühendisliğinin ilgi alanlarına giren en önemli konulardır.
Bölüm mezunları araştırmacı, planlayıcı, akademisyen, tüm kirlilik kontrol birimlerinde (atıksu arıtma tesisi, katı atık depolama sahası, tehlikeli atık yakma tesisi, vb) işletmeci-yönetici, tasarımcı, modellemeci veya  özel sektörde mühendis olarak görev almaktadırlar.
Bölüm mezunlarının istihdam edildikleri başlıca kurum ve kuruluşlar ise Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Su İşleri, İller Bankası, belediyeler, İl Çevre Müdürlükleri, İl Özel İdare Üniversiteler, araştırma laboratuvarları, Organize Sanayi Bölgeleri ve benzeri kamu kuruluşları ile mühendislik-tasarım firmaları, mühendislik-danışmanlık firmaları, araştırma ve test laboratuvarları, sanayi tesisleri, enerji üretim tesisleri, çevre mühendisliği enstrümantal analiz-kimyasal-ekipman temsilci firmaları ve benzeri özel kuruluşlardır.